Avís de Confidencialitat

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT:

Aquest missatge es dirigeix ​​exclusivament al seu destinatari. Pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. Si no és vostè el destinatari ha de saber que la informació continguda en aquest missatge és reservada i la seva utilització o divulgació amb qualsevol fi està prohibida. Si ha rebut aquest document per error, li preguem que ens ho comuniqui i procedeixi a la seva destrucció. L'informem que les seves dades personals són tractades de conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal. El responsable de l'tractament de les seves dades és GRAVIS MUNTATGES ESCENORÀFICS, S.L.U amb CIF B17981887 amb la finalitat de remetre-li informació sobre els serveis que té contractats així com enviar-los publicitat i informació sobre els nostres productes i serveis. En el cas que aquesta sigui la primera comunicació que vostè rep per part de GRAVIS MUNTATGES ESCENORÀFICS, SLU li informem que les seves dades personals han estat recollides d'una font d'accés públic (per exemple de llistats telefònics, censos, etc ..) i han estat contrastats amb la llista. Robinson Les seves dades podran ser objecte de tractament per tercers (seran encarregats de l'tractament destinataris de les seves dades amb una finalitat contractual lícita, per exemple la nostra empresa de manteniment informàtic) exigint el mateix nivell de drets, obligacions i responsabilitats establertes. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint la seva petició a l'correu electrònic info@gravis.cat