Avís de Confidencialitat

Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari. Pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. Si no és vostè el destinatari ha de saber que la informació que conté aquest missatge és reservada i el seu ús o divulgació amb qualsevol fi està prohibida. Si ha rebut aquest document per error, li preguem que ens ho comuniqui i procedeixi a la seva destrucció. L’informem que les seves dades són tractades en conformitat a l’establert al REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal.

 

El Responsable del tractament de les seves dades és GRAVIS 1980 S.L amb CIF B17981887 amb la finalitat de remetre publicitat i informació sobre els nostres productes i serveis. L’informem que les seves dades personals han estat recollides d’una font d’accés públic (com per exemple, llistats telefònics, censos, etc.) i han estat contrastades amb la llista Robinson. Les seves dades podran ser objecte de tractament de tercers (seran encarregats del tractament destinataris de les seves dades amb una finalitat contractual lícita, com per exemple la nostra empresa de manteniment informàtic) exigent al mateix nivell de drets, obligacions i responsabilitats establertes. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint la seva petició al correu electrònic info@gravis.cat